EkAmranAtham bhajEham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 401).

Raga: gamakakriya / Tala: Adi

P: EkAmranAtham bhajEham EkAnEka phalapradam shrI

A: OmkAra rUpam shivam OSadhimUlam varam kAlakAlam haram karmabhEdaharam jHnAnarUpasutam guruguhanutam

C: paHncAkSara mantrarUpam prasannarUpam prapaHncAtIta sadyOjAtAdi paHncamukham sumukham prakaTita kAmakOTi pIThasthitam prasiddha mUkAdinuta kAmAkSIsahitam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb