EkAmranAthAyanamastE EkAnEka phaladAya

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 194).

Raga: vIravasantam / Tala: rUpakam

P: EkAmranAthAyanamastE EkAnEka phaladAya

A: pAkashAsanAdi dEvavanditAya varadAyamUka mukhya vAkpradAya mUlakanda muktidAya

C: kAmAkSI mOhitAya kAmita phalada nipuNAya kumAra guruguhAtmajAya karavidhRta kuraHNgAya kamajanaka pUjitAya kamanIya kandharAya kAHncIpuri vilasitAya kali kalmaSa vinAshAya


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb