EkAmrEshanAyakIm IshvarIm bhajarE rE mAnasa

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 409).

Raga: cAmaram / Tala: Adi

P: EkAmrEshanAyakIm IshvarIm bhajarE rE mAnasa

A: mUkamukhya vAkpradAyinIm muktiprada guruguhapAlinIm

C: kAHncInagaranivAsinIm kaivalyapradAyinIm naLinIm kalikalmaSanAshinIm prapaHnca prakAshinIm bhaktavishvAsinIm vAHnchita phalapradAyinIm sadAnandavilAsinIm shambhumOhinIm paHncadashAkSarIm prasiddha kAmEshvarIm kaHnjalOcanIm


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb