EkAmrEshanAyikE shivE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 3).

Raga: shuddha sAvEri / Tala: Adi

P: EkAmrEshanAyikE shivE shrI kAmAkSi pAhimAm

A: EkAmrEsha gRhEshvari shaHNkari shAtOdari sadbhakta vashaHNkari

C: kAmajanaka mOhita pUrNaphalE kAmakalE vimalE karakamalE pAmarajanapAlini guruguhajanani shuddhasAvErInutanandini


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb