gajAmbA nAyakO rakSatu

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 223).

Raga: jaHnjUTi / Tala: mishra cApu

P: gajAmbA nAyakO rakSatu guNijanAdi pUjitah satatam

C: ajEndrA dyamarAdi sannuta akhila bhuvanAdi sEnah sujaHnjUTi rAgapAnah sundara guruguha shiva sUnuh


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb