gajAnanayutam gaNEshvaram

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 93).

Raga: vEgavAhini / Tala: caturashra Ekam

P: gajAnanayutam gaNEshvaram bhajAmi satatam surEshvaram

C: ajEndrapUjita vighnEshvaram gaNAdisannutapada padmakaram kuHnjarabhaHnjana caturatarakaram guruguhAgrajam praNavAkAram


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb