gaNEsha kumAra pAhimAm

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 224).

Raga: jaHnjUTi / Tala: caturashra Ekam

P: gaNEsha kumAra pAhimAm gajamukha

C: manOratha siddhidAyaka gamapadAdinuta bhava shrI guruguhahita gajamukha


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb