gaHNgE mAm pAhi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 225).

Raga: jaHnjUTi / Tala: khaNDa Ekam

P: gaHNgE mAm pAhi girIsha shira sthitE gambhIra kAyE gIta vAdya priyE

C: aHNgaja tAta mudE asivaruNAmadhyE akrUra pUjitE akhila janAnandE sakala tIrtthamUlE sadguruguha lIlE vara jahnu bAlE vyAsAdi kRpAlE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb