gaurIshAya namastE shrI

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 314).

Raga: Arabhi / Tala: tripuTa

P: gaurIshAya namastE shrI guruguhAdi sannuta varAya

A: shauri vidhIndrAdi nutAya shaHNkarI prANanAthAya sUrijanOpAsitAya shUlAyudha dhara shObhitAya

C: shuka sanakAdi dEva hitAya sundara mAyUra nAthAya nirmala hRdaya vihArAya nitya shuddha buddha muktAya sakala niSkaLarUpAya carmAmbara dhara shashi shEkharAya sukhatara pravartakAya shuddha cakra nilayAya nityAya


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb