gIticakrarathasthitAyai guruguha nuta

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 240).

Raga: kannaDa / Tala: mishra cApu

P: gIticakrarathasthitAyai guruguha nuta shyAmaLAyai namastE namastE

C: gItAmRtAnanditAyai gIrvANa vanditAyai hataviSaHNga samUhAyai kRta lOkOpakArAyai nata bhairavAdi sEnAyai navanava vidha bANakarAyai


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb