gOkarNEshvara pAhi pAhimAm

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 80).

Raga: saurASTram / Tala: Adi

P: gOkarNEshvara pAhi pAhimAm gOtrabhidAdi pUjita mUrtE sukIrtE

A: shrI kambu hEmagiri kArmuka dhara shrIpati shara dharaNIdhara purahara shOkahara hara shubha nikarAkara kOkanadapada guruguhAkara

C: bAla manDana tIrthatIravAsa bhAratIshanuta bhakta vishvAsa nIlalOhita vishvavilAsa nityAnandavallI manOllAsa pAHncAla saurASTra cOLadEsha pAla sEvitapAda mRkaNDubAla dIrghAyurArOgyaprada bAla shashidhara varada dakSiNa


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb