gOvarddhana girIsham smarAmi anisham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 122).

Raga: hindOLam / Tala: rUpakam

P: gOvarddhana girIsham smarAmi anisham gOpikAdi manOharam garvita kamsAdiharam

C: gOvinda nAma sAram gajEndra rakSaNa dhIram kavijana hRn mandAram kanakajita susharIram ravi shashi nayana vilAsam ramaNIya mukhAbhAsam shivagANAdi vishvAsam shrI guruguha manOllAsam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb