gOvindarAjamupAsmahE nityam shrI

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 132).

Raga: mukhAri / Tala: mishra cApu

P: gOvindarAjamupAsmahE nityam shrI guruguhavinuta cidAkAsha gRhE

A: dEvarAjAdipUjita divyagAtram dInArtti bhaHnjana nipuNatara kSEtram dEvakI vasudEva putram dEva kanakasabhEsha mitram dEshikanuta ramAkaLatram

C: nRgarAjasya kRkalAsa janmApaham nRpatim rukmiNI satyabhAmAbja madhulOlam bhagavantam bhaktakalpaka dharaNIruham bhadrapradOdyukta pANisarOruham uragashayanam aHNghri sarasIruham Ananajalaruham nagadharam gOpikAmOham nata bhAgavatAdi samUham khaga rAja turagArOham karuNAmRta rasa pravAham


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb