gurumUrttE bahukIrttE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 272).

Raga: shaHNkarAbharaNam / Tala: tishra Ekam

P: gurumUrttE bahukIrttE sura sEnAdhipatE shrI

A: surasEvita shivabhAvita sumatEnisha mava mAm shrI

C: sarasIruha bhava vandita sakalAgama nuta dE va surapati tanu jAdhipatE suravarakaruNA jaladhE girijAtmaja SaNmukha bhava guruguha sharavaNa bhava shrI


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb