hAlAsyanAtham smarAmi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 148).

Raga: darbAr / Tala: Adi

P: hAlAsyanAtham smarAmi kOlAhala mInAkSI samEtam

A: mUlAdi navAdhAra nAyakam munijanAdi bhakta vara dAyakam malayadhvajapura maNTapasthitam mahA gaNEsha guruguhAdiyutam

C: navanIta kALIpUjitam nandirUpAHnjanEyAdi nutam navAdyASADha mahOtsavam nata surAsura dEva prabhAvam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb