hariharaputram shAstAram sadA

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 89).

Raga: vasanta / Tala: khaNDa Ekam

P: hariharaputram shAstAram sadA bhajEham mAyAkAryam tyajEham

A: muraharAdi mOhita shaurigirivihAram muraLIbhErI vAdyAdi priyakaram prartthita putrapradam vasantanata bRndam dIrghAyuSprada dInajanasukhapradam

C: phAlguna mAsa paurNimAvatAram pANDya kEraLAdi dEsha prabhAkaram puSpa sharEkSu kArmuka dharam phulla kalhAra daNDadharakaram kaliyugapratyakSam garvita dakSashikSam varaguruguhAntaraHNgam rathagajaturaHNgam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb