himAcalakumArIm bhajE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 101).

Raga: jhaHNkArabhramari / Tala: rUpakam

P: himAcalakumArIm bhajE tripurasundarIm hRImkAra sarasIruha jhaHNkArabhRamarIm

C: ramA bhAratI nayanIm rAjIvacandravadanAm kumAraguruguhajananIm umAmahEshvarIm dhaninIm namAmi shambhuraHnjanIm bhramAtmaka vishvajanaIm


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb