himagirikumAri Isha priyakari

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 460).

Raga: amRtavarSiNi / Tala: Adi

P: himagirikumAri Isha priyakari hEmAmbari pAhimAm Ishvari

C: umAmahEshvari kumAra guruguha janani shaHNkari sadAshivakari vAmamArga priyakari sukhakari varadAbhayakari paramEshvari shrI


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb