himagirikumAri Ishvari

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 379).

Raga: ravikriya / Tala: Adi

P: himagirikumAri Ishvari hEmAmbari harisOdari sundari

C: kamalabhavAdivinuta bRhadIshvari kamanIyatara guruguha vibhAsvari vimalahRdayakamalavikAsakari vidhu vahni ravikriyA shaktikari


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb