hiraNmayIm lakSmIm sadA bhajAmi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 60).

Raga: lalita / Tala: rUpakam

P: hiraNmayIm lakSmIm sadA bhajAmi hInamAnavAshrayam tyajAmi

A: ciratara sampatpradAm kSIrAmbudhi tanayAm harivakSasthalAlayAm harinIm caraNakisalayAm karakamaladhRtakuvalayAm marakata maNivalayAm

C: shvEtadvIpavAsinIm shrIkamalAmbikAmparAm bhUtabhavyavilAsinIm bhUsurapUjitAm varAm mAtaramabjamAlinIm mANikyAbharaNadharAm gItavAdyavinOdinIm girijAm tAm indirAm sItakiraNanibhavadanAm shritacintAmaNisadanAm pItavasanAm guruguha mAtulakAntAm lalitAm


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb