IshAnAdi shivAkAra maHncE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 184).

Raga: sahAna / Tala: rUpakam

P: IshAnAdi shivAkAra maHncE shiva kAmEshvara vAmAHNkasthE namastE namastE gau(r)

C: shrI shAradA samsEvita pArshva yugaLE shRHNgAra kaLE vinata shyAmaLA bhagaLE durAshApaha dhurINatara sarasija padayugaLE murAri guruguhAdi pUjita pUrNakaLE sakaLE pAshAHNkushEkSu kArmuka paHnca suma bANa hastE dEsha kAla vastu rUpa divya cakra madhyastE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb