jayati shivA bhavAnI

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 381).

Raga: bhavAni / Tala: rUpakam

P: jayati shivA bhavAnI jagajjananI niraHnjanI

C: dayArasa pravAhinI daNDitAsura vAhini bhayakRt bhaNDamarddini bhAsamAna kaparddini jaya guruguha raHnjani jananAdi khEda bhaHnjanI


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb