jHnAnAmbikE pAlaya mAm shrI

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 12).

Raga: sEnAgraNi / Tala: tishra Ekam

P: jHnAnAmbikE pAlaya mAm shrI jHnAtRjHnAnajHnEya svarUpiNi

C: sEnAgraNi pRamukhOpAsitE sitAsitE akhila dEvatAsEvitE jHnAnaprada guruguha vijHnAnaghanE ghanajaghanE dInAvana kOHNkaNEsha divya lalanE shObhanE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb