kAdambarIpriyAyai kadambakAnanAyai namastE namastE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 444).

Raga: mOhanam / Tala: mishra cApu

P: kAdambarIpriyAyai kadambakAnanAyai namastE namastE

A: mAdhurya vAkprada nipuNAyai madhukaiTabha bhaHnjanAyai

C: sadAcArapravartakAyai sannuta guruguha vaibhavAyai vidhitOSita sOmasundarEshvara sammOhanakaryai shrI


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb