kailAsa nAthEna samrakSitOham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 233).

Raga: kAmbhOji / Tala: mishra cApu

P: kailAsa nAthEna samrakSitOham kaivalya prada nipuNatarENa shrI

A: kailAsa giri vihArENa shaila rAjAtmajA mOhAkArENa

C: sadgatidAyakAmbhOja caraNEna cAru sharashcandra kalAdharaNEna sadguruguha sannutapadEna satya jHnAnAnandEna sanakAdi samshaya haraNEna cidAnanda hRdaya sthitEna


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb