kailAsanAtham bhajEham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 94).

Raga: vEgavAhini / Tala: Adi

P: kailAsanAtham bhajEham kAmAdivRttim tyajEham

A: shailarAjAtmajApatim pashupatim shaHNkaram bhakta vashaHNkaram

C: vAlakhilyAdi pUjita gAtram vasupradanipuNatarakSEtram kAla kAma haraNa caraNa nEtram kamalEshAdi sannuti pAtram nIlakaNTha guruguhaputram nityAnanadam parama pavitram shUlapANimatyadbhutacitram svaprakAshajitavahni shashi mitram


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb