kAlabhairavam bhajEhamanisham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 98).

Raga: bhairavam / Tala: Adi

P: kAlabhairavam bhajEhamanisham kAshIpuravAsam bhUtEsha

A: shUla cakra pAsha daNDa hastam shOkamOhavAraNaprashastam

C: nAradAdinuta shyAmagAtram nAgayajHnasUtram vicitram krUratara pApadaNDanacaturam guruguha priyakaram digambaram vArijAsanAsya kRndanam vAHnchitArthaphaladAna cintanam dhIrataram vidhikapAladharaNam dEvarAjasEvitAbjacaraNam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb