kalAvatI kamalAsana yuvatI

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 359).

Raga: kalAvati / Tala: Adi

P: kalAvatI kamalAsana yuvatI kalyANam kalayatu sarasvatI

A: balAbalA mantrArNa rUpiNi bhAratI mAtRkAsharIriNi malALi vidAriNI vAgvANI madhukaravENI vINApANi

C: sharatjyOsnAshubhrAkArA shashivadanA kAshmIra vihArA varA shAradA parAHNkusha dharA varadAbhaya pAsha pustaka karA surArccita padAmbujA shObhanA shvEtapaHNkajAsanA suradanA purAri guruguha hRdaya raHnjanI murAri snuSa niraHnjanI


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb