kAmAkSi mAm pAhi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 190).

Raga: shuddha dEshi / Tala: rUpakam

P: kAmAkSi mAm pAhi karuNAnidhE shivE

C: kamakOTi pITha vAsini guruguha vishvAsini kAmita phala pradE vishuddha cakrasthitE ati shuddha dEshi rAga nutE sakalE suravinutE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb