kAmAkSi varalakSmi kamalAkSi jayalakSmi shrI

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 325).

Raga: bilahari / Tala: Adi

P: kAmAkSi varalakSmi kamalAkSi jayalakSmi shrI

A: kAmajanaka pUrNaphalE sakalE kAmitArtha dAyini shrI phalE kamakalE vimalE karakamakalE kAmakOTi bilaharinuta kamalE

C: dinakara kOTi prakAsha kAyE dEdIpyamAna divyacchAyE vanajAsanAdi vandita mAyE vAsudEva parabrahma jAyE manana dhyAna dhyAtR dhyEyE mahanIya sAmrAjya pradAyE sanaka sanandanAdihir jHnEyE sadayE sarasa guruguha sahAyE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb