kAmAkSIm kalyANIm bhajEham bhajE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 435).

Raga: kalyANi / Tala: rUpakam

P: kAmAkSIm kalyANIm bhajEham bhajE

A: kAmakOTipITha vAsinIm niraHnjanIm

C: sAmarasya sampradAya kulOttIrNayOginIm samsAra bhaya bhaHnjanIm cidAnanda vilAsinIm kamalEshAdi pAlinIm kaHnjadaLalOcanIm kumAra guruguhajananIm sampatjarIm dhaninIm


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb