kAmEshvarENa samrakSitOham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 138).

Raga: shrI / Tala: Adi

P: kAmEshvarENa samrakSitOham gaNapati guruguhAdi kAraNEna

A: kamalEsha kRta kanyakAdAnEna karuNAmRta rasapravAhEna kAmEshvarI pANigrahaNEna kAmAdi mukti yashaskENa

C: aruNa kiraNa kOTi prakAshEna aNimAdyaSTaishvarya pradEna bhErIvINAdi gAna lOlEna bhAgavata pramukhAdi nutEna varalAja hOmAdi pradakSiNa vasu mishrita puSpa varSitENa purANa puruSa puruhUtAdi pUjita ratnamaNTapasthita mudEna


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb