kaHnjadaLAyatAkSi kAmAkSi kamalAmanOhari tripurasundari

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 362).

Raga: manOhari / Tala: Adi

P: kaHnjadaLAyatAkSi kAmAkSi kamalAmanOhari tripurasundari

A: kuHnjaragamanE maNimaNDita maHnjuLacaranE mAmavashiva paHnjarashuki paHNkajamukhi guruguha raHnjani niraHnjani duritabhaHnjani

C: rAkA shashivadanE suradanE rakSitamadanE ratnasadanE shrIkAHncana vasanE surasanE shRNgArAshraya mandahasanE EkAnEkAkSari bhuvanEshvari EkAnandAmRtajhari bhAsvari EkAgramanOlayakari shrIkari EkAmrEsha gRhEshvari shaHNkari


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb