karikaLabhamukham DhuNDhi gaNEsham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 84).

Raga: sAvEri / Tala: rUpakam

P: karikaLabhamukham DhuNDhi gaNEsham bhajarE rE citta kAvErI taTasthitam sAvErI rAganutam

A: harihayAdi sakaladEvatArAdhita padAmbujam girijA tanujam vijita manasijam guruguhAgrajam

C: mUlAdhAra caturddaLa paHNkaja madhyastham mOdakahastam munijana hRt kamalastham phAlacandram sumukham karuNAsAndram pAshAHNkushadharam padmakaram sundaram nIlagrIvakumAram nIrada shObhAharam pAlita bhaktam dhIramapAram vAram vAram


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb