kAshIvishAlAkSIm bhajEham bhajE shrI

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 402).

Raga: gamakakriya / Tala: rUpakam

P: kAshIvishAlAkSIm bhajEham bhajE shrI

A: kAshI vishvEshvara manOllAsakAriNIm karuNArasa laharIm guruguha vishvAsinIm

C: kAshIpuravAsinIm kAmita phaladAyinIm kalikalmaSa nAshinIm gandharvaghOSita gamagakriyA mOdinIm pAshamOcanIm kapAlashUlinIm pannagavENIm dAsajana mukundavara pradAyinIm


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb