kAshivishvEshvara Ehi mAm pAhi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 235).

Raga: kAmbhOji / Tala: aTa

P: kAshivishvEshvara Ehi mAm pAhi karuNAnidhE sannidhEhi mudam dEhi

A: kAshIkSEtrasadRshAdhikaphalada garttatIravAsa bhakta vishvAsa dEshikakaTAkSENa darshita dEvAtAsArvabhauma mahAdEva dEvadEva dEvanuta dEvarAjapUjita dakSiNa

C: bhavarOgaharacatura vaidyAliHNgavibhO bhadradAyakAmbhOja kara vibhO kuvalayAdi paHncavadanasvayambhO kuSTharOgApaha gartta tIrttha shambhO ravi shashi vahni nEtra sucaritra vishAlAkSI kaLatra kavijanAdi sannuta pAtra kamanIya gAtra cinmAtra bhuvana bharaNa bhUta gaNapatE bhavahara nata vidhi shrIpatE shiva guruguhajanaka pashupatE navamaNi vilasita cit sabhApatE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb