kAyArOhaNEsham bhajarE rE mAnasa

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 150).

Raga: dEvagAndhAram / Tala: rUpakam

P: kAyArOhaNEsham bhajarE rE mAnasa kali kalmaSApaham shiva rAjadhAni kSEtrasthitam

A: bhayApaham dikpAlakAdi vinuta mahEshvaram mAyAmaya jagadAdhAram guruguhOpacAram

C: nIlAyatAkSI manOllAsa karaNam nitya shuddha satva guNam bhuktimukti prada nipuNam pAlita bhaktam paHncAnanam praNata gajAnanam bAlacandrashEkharam bhavapAshamOcanam trinayanam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb