kOdaNDarAmam anisham bhajAmi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 37).

Raga: kOkilAravam / Tala: Adi

P: kOdaNDarAmam anisham bhajAmi kOkilArava jAnakIramaNam

C: pAdaja pAmsu pAlita ahalyam paramEshvara guruguha vAtsalyam vEdAnta vEdyam ati kaushalyam vishvAmitra hitam akauTilyam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb