kSitijAramaNam cintayE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 329).

Raga: dEvagAndhAri / Tala: Adi

P: kSitijAramaNam cintayE shrIrAmam bhavataraNam

A: kSitipati nata caraNam sEvita vibhISaNam kSiti bharaNam shrita cintAmaNimaghaharaNam

C: sakalasuramahita sarasijapadayugaLam shAntam ati kushalam vikasita vadanakamalamatulita mamalam vIranuta bhujabalam shukasanakamunimudita guruguha viditam shObhanaguNa sahitam prakaTita sarOjanayanam pAlita bhaktam bhavapAshaharaNa nipuNam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb