kumArasvAminam guruguham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 22).

Raga: asAvEri / Tala: Adi

P: kumArasvAminam guruguham namAmi padasarOruhamaham shrI

A: himAdrijAsutam surapatinutam hiraNyamaNikuNDalAlaHNkRtam bhramAtmaka vishvakaram suravaram bhrAntiharacaturataram shubhakaram

C: kArttikEyam bAhulEyam kAHncanamayadEham shikhivAham kArttasvarahAram shrutisAram garvita shUrAdisamhAram pUrttividyApradam tatpadam mUrttikaram mUla ajHnAnaharam kIrttishAlinam vinatashUlinam ArttibhaHnjanam ashESa raHnjanam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb