kusumAkara shObhita shrIpura gEham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 467).

Raga: kusumAkaram / Tala: rUpakam

P: kusumAkara shObhita shrIpura gEham kumbhaja guruguhanatam bhAvayEham

C: hasanajita tripuram avanata muraharam abjashEkharam karuNAkaram haram bhasitOddhULana bharaNam pannaga valayAbharaNam asamAstra garvaharaNam agarAja sutAramaNam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb