kusumAkaravimAnArUDhAm kundamukuLa radanAm vandEham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 105).

Raga: Ahiri / Tala: Adi

P: kusumAkaravimAnArUDhAm kundamukuLa radanAm vandEham

A: bhAsamAna kAmEshvarAnandAm bhaktajanAdi maHNgalapradAm vasukONa dashAra pIThasthitAm vAri jalOcanAm paradEvatAm

C: vAsudEvanuta vIthiviTankAm vANIsha vandita varashAkAm vAsavAdi guruguha santOSAm vicitra vIthipravEshavEsham


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb