madhurAmbAm bhajarE rE mAnasa

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 384).

Raga: stavarAjam / Tala: Adi

P: madhurAmbAm bhajarE rE mAnasa madana janakAdi guruguha sEvita

A: madhurApuri nivAsinIm dhaninIm manukubErAdi manOllAsinIm

C: mataHNga tanayAm madhukaravENIm mAdhavAdyabhayavara pradAyinIm bhakta vishvAsinIm suvAsinIm shrI stavarAjanuti prasAdinIm


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb