madhurAmbAyAstava dAsOham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 319).

Raga: bEgaDa / Tala: mishra cApu

P: madhurAmbAyAstava dAsOham marakatamaNibhUSaNAyAh shrI

A: madhukara vENyAh madhuratara vAHNyAh

C: mAtRkA varNa rUpiHNyAh mArajanaka guruguha mOdinyAh kadambavana pAlinyAh kAvya kalAlApinyAh kAmakalA pradarshinyAh kAmitArttha pradAyinyAh


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb