madhurAmbikAyAm sadA bhaktim karOmi shrI

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 418).

Raga: dEshIsimhAravam / Tala: rUpakam

P: madhurAmbikAyAm sadA bhaktim karOmi shrI

A: cidAnanda rasikAyAm shrIguruguhasEvitAyAm kadambavana vAsinyAm kavijananuta yOginyAm

C: sakalAgama vintAyAm sAmarasya vibhavAyAm kAdi vidyA dAyikAyAm kAmEshvara mOhitAyAm sakalakalArUpAyAm sadAshiva pativratAyAm sthUla sUkSma kAraNAyAm sukhatarapravarttanAyAm


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb