mahAdEvEna pAlitOsmyaham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 153).

Raga: dEvamanOhari / Tala: Adi

P: mahAdEvEna pAlitOsmyaham mahanIya sAmrAjya pradEna

A: mahA kailAsa giri vihArENa mAnita guruguha sannuta padEna

C: paHncAkSara mantra svarUpENa pArvatI mannOllAsa karaNEna parashiva tatva bOdhita nipuNEna parama shAnta svarUpAtmakEna paHncabhUta prapaHncAtmakEna vAHnchita phalaprada catura tarENa paHncamahApApOpashamanEna paHNkajAsanuta gaHNgAdharENa


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb