mahAgaNapatim manasA smarAmi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 367).

Raga: nATa / Tala: caturashra Ekam

P: mahAgaNapatim manasA smarAmi vasiSThavAmadEvAdi vandita

C: mahAdEvasutam guruguhanutam mArakOTi prakAsham shAntam mahAkAvya nATakAdi priyam mUSikavAhana mOdakapriyam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb