mahAgaNapatim vandE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 15).

Raga: tODi / Tala: rUpakam

P: mahAgaNapatim vandE mAdhavAdyamara bRndam

A: ahantAdirahitam shaktivihitam AnandadantamEkadantam

C: tripuravadArttham shivEna tryambakEnArccitam upaniSadpratipAditam umAmahEshvarasutam kapilavasiSThAdinatam kaHnjajAdibhirIDitam kapilam kRSNapUjitam karivadanEna shObhitam suparNavAhasEvitam suraguruguhabhAvitam kapitthAmra panasa jambU kadaLIphala bhakSitam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb