mahAliHNgEshvaram madhyArjuna

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 72).

Raga: pharaju / Tala: rUpakam

P: mahAliHNgEshvaram madhyArjuna mahAliHNgEshvaram namAmi

C: mahAbrahmahatyAdi pApaharam kAlaharam puraharam shaHNkaram bRhatkucAmbAramaNam guruguhAntah karaNam bhavabhayaharanipuNam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb