mahiSAsura marddinIm namAmi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 341).

Raga: nArAyaNi / Tala: mishra cApu

P: mahiSAsura marddinIm namAmi mahanIya kaparddinIm

A: mahiSamastaka naTanabhEda vinOdinIm mOdinIm mAlinIm mAninIm praNatajana saubhAgyadAyinIm

C: shaHNkhacakrashUlAHNkushapANIm shaktisEnAm madhuravANIm paHNkajanayanAm pannagavENIm pAlita guruguhAm purANIm shaHNkarArddhasharIriNIm samastadEvatA rUpiNIm kaHNkaNAlaHNkRtAbjakarAm kAtyAyanIm nArAyaNIm


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb